Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
1.2. Ši privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine https://www.1am.lt (toliau – Svetainė), mūsų paskyra socialiniame tinkle LinkedIn (toliau – Paskyra) bei paslaugų teikimo (pvz., sistemos, pasiekiamos per Klientų zonos opciją, esančią Svetainėje, naudojimo), Jums naudojantis Svetaine, privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ir (ar) mūsų Paskyroje, Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje ir (ar) mūsų Paskyroje, nesinaudoti mūsų paslaugomis.
1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame UAB „I Asset Management“, kurios buveinė yra Liepyno g. 25A, Vilniuje, kodas 304405305, tel. +370 655 57033, kontaktinis el. paštas info@1am.lt.
2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytoju šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais bei apimtimi.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:
a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:
a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, lankydamiesi mūsų Paskyroje, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas ir kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
b) Kai Jūs naudojatės bet kuria mūsų Svetaine ir (ar) mūsų Paskyra. Kai Jūs naudojatės interneto Svetaine ir (ar) lankotės mūsų Paskyroje socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius ar kt.) yra renkama automatiškai, kas detalizuojama šios Privatumo politikos 6 skyriuje.
c) Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje), būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais, kai mums teikiami ne savo, o kito duomenų subjekto asmens duomenys, reikalaujame, jog duomenų subjektas būtų supažindintas su šia Privatumo politika.
4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis mūsų Svetaine, mūsų Paskyra ar jomis visomis kartu, su mūsų pačių surinktais duomenimis iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).
4.3. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teise, nurodytas šioje Privatumo politikoje, taikytinuose teisės aktuose

5. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Kokios tiksliai apimties asmens duomenis ir kaip juos tvarkome – priklauso nuo konkrečių Jus ir mus siejančių santykių. Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti šiais savarankiškais tikslais:
a) Siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, Jums lankantis mūsų Paskyroje mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiuo tikslu duomenis gauname iš Jūsų pačių (slapukais (angl. cookies) Jums naudojantis Svetaine) ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinių tinklų valdytojus, per jų naudojamus slapukus (angl. cookies)).
Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.
b) Susikurtų individualių profilių Svetainės savitarnos Klientų zonoje administravimo, identifikavimo, tinkamo paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine per savo individualią paskyrą (kurioje sudaroma patogi ir greita galimybe elektroniniu būdu atlikti sistemos, pasiekiamos per Klientų zonos opciją, esančią Svetainėje, leidžiamas funkcijas). Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, jeigu registruojatės Svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Kiekvienas paskyros turėtojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus slapyvardį).

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi asmens duomenys:
– Duomenų kategorijos: vardas, pavardė, el. paštas, slaptažodis, slapyvardis (angl. login), susijęs juridinis asmuo (pareigos jame), kolektyvinio investavimo subjektas, į kurį paskyros turėtojas ar jo atstovaujamas juridinis asmuo yra investavęs.
– Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų, kaip Valdymo įmonės kliento (investuotojo), sudarytos sutarties su Valdymo įmone vykdymas
– Duomenų tvarkymo terminas: aukščiau nurodytos sutarties galiojimo metu ir 10 metų nuo jos pabaigos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos)
– Duomenų gauname iš Jūsų pačių.
– Duomenis teikiame ar perduodame Svetainės administravimo ar kitas susijusias paslaugas teikiantiems asmenims (pvz., IT paslaugų teikėjai, atitikties paslaugų teikėjai).
c) Mūsų veiklos kokybės kontrolės ir naudojimosi kitais Svetainės funkcionalumais bei komunikacijos su mumis užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos tvarkymas, įskaitant – išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome raštu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos metu gautą informaciją, kurią gali sudaryti ir asmens duomenys:
– Duomenų kategorijos: kreipimosi data ir laikas, kreipimosi tema, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, socialinio tinklo paskyros pavadinimas, nuotrauka socialiniame tinkle, rašto data, susijusios įmonės duomenys, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, kita komunikacijos informacija, kuria savanoriškai pateikia besikreipiantis asmuo / kuri surenkama vykdant užklausą / nusiskundimą.
– Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 1AM Interneto svetainės naudojimo taisyklių, kaip sutarties su Jumis, vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
– Duomenų tvarkymo terminas: šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai: (i) esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas (vidinis) tyrimas / ginčas ir duomenis reikalinga tvarkyti iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos; arba (ii) atitinkami duomenys susiję su Jūsų, kaip Valdymo įmonės kliento (investuotojo), sudaryta sutartimi su Valdymo įmone – tada duomenys saugomi 10 metų nuo jos pabaigos, nebent ilgiau tęsiasi (teisminis) ginčas (tokiu atveju – iki galutinio kompetentingos institucijos sprendimo įsiteisėjimo dienos).
– Duomenų gauname iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame ir kt.), iš trečiųjų asmenų: platintojų, atitikties paslaugų teikėjų ar kt. pasitelktų veiklos vykdymui asmenų.
– Duomenis teikiame ar perduodame Svetainės administravimo paslaugas teikiantiems asmenims, teisines paslaugas teikiantiems asmenims, atitikties paslaugas teikiantiems asmenims.

d) Kandidatų prisijungti prie mūsų komandos atrankos tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės prisijungti prie mūsų komandos, šiuo tikslu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis:
– Duomenų kategorijos:  Jūsų CV ar Jūsų pildytoje anketoje nurodyti duomenys ir Jūsų pačių nurodyti duomenys, tokie kaip:,: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, miestas, lytis, gimimo data, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę (įskaitant savanorystės) patirtį, vykdyti profesiniai projektai, mokamos užsienio kalbos, nuoroda į LinkedIn socialinio tinklo paskyrą.
– Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: susitarimo (darbo sutarties) dėl Jūsų prisijungimo prie mūsų komandos sudarymo siekis.
– Duomenų tvarkymo terminas: iki atrankos pabaigos, o esant Jūsų atskiram sutikimui duomenis saugoti kitu tikslu (t. y. Kandidatų duomenų bazės administravimo) ilgiau – tokiu atveju asmens duomenys saugomi sutikimo gavimo metu nurodytą laikotarpį (įprastai – 1 metus nuo Jūsų sutikimo mums davimo).
– Duomenų gauname iš Jūsų pačių, iš trečiųjų asmenų (pvz., įdarbinimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų, esant teisėtam pagrindui – esamų ar buvusių darbdavių).
– Duomenis teikiame ar perduodame Teisines paslaugas teikiantiems asmenims, atitikties paslaugas teikiantiems asmenims.
e) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:
– Duomenų kategorijos: Vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, lytis, amžius, socialinių tinklų paskyrų duomenys. Taip pat papildomai gali tvarkyti verslo partnerių darbuotojų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, gimimo data.
– Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Tik Jūsų sutikimo pagrindu.
– Duomenų tvarkymo terminas: Sutikimo galiojimo metu ir 3 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.
– Duomenų gauname iš Jūsų pačių.
– Duomenis teikiame ar perduodame: teisines paslaugas teikiantiems asmenims, atitikties paslaugas teikiantiems asmenims.
f) Kitais tikslais, kurie nustatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.
5.2. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais, mes neprašome jokiais atvejais pateikti mums / atleisti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

6. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, socialiniuose tinkluose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
6.2. Slapukais per Svetainę mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.1. (a) punkte, kaip tai detalizuojama 6.6. punkte.
6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:
a) kad užtikrintume Svetainės, funkcionalumą;
b) kad galėtume Svetainę, tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
c) paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
d) tiksliniam marketingo sprendinių orientavimui.
6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).
6.5. Informuojame, jog Svetainėje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:
a) būtinieji (techniniai) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jų veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;
c) analitiniai (statistiniai) slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
6.6. Informacija apie šioje Svetainėje naudojamus slapukus yra generuojama automatiškai ir atnaujinama per cookiebot integraciją
6.7. Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“.
6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
6.10. Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 10 skyriuje.
6.11.

7. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika, teisės aktais nustatyta tvarka. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
7.2 Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedančioms mums vykdyti veiklą įmonėms. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
7.3 Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
7.4 Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

8. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.2 Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
8.3 Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime juos įstatymų reikalavimus atitinkančias procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, netyčinio praradimo, panaikinimo, ar sunaikinimo.
9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.
9.4. Svetainėje naudojamas Letsencrypt.org SSL sertifikatas
a) Patvirtinta svetainės tapatybė (lankotės tikrojo domeno savininko svetainėje, o ne esate nukreipti į įsilaužėlių padirbtą serverį)
b) Užšifruoti visi tarp serverio ir naršyklės perduodami duomenys (tinklo įsilaužėliai nebegali jų nuskaityti).
c) Užtikrintas duomenų vientisumas ir originalumas (pakeliui esantys maršrutizatoriai negali pakoreguoti ar cenzūruoti persiunčiamos informacijos).
d) Daugiau informacijos https://letsencrypt.org.

10. IŠORINĖS SVETAINĖS

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

11. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

11.1. varkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) valstybės saugumą ar gynybą;
c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

12. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitus taikytinus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius aktus Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

13. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:
a) siunčiant paštu – UAB „I Asset Management“, kurios buveinė yra Liepyno g. 25A, Vilnius;
b) siunčiant elektroniniu paštu – info@1am.lt;
c) kontaktinis telefono numeris – +370 655 57033.

Privatumo politikos paskelbimo data 2022 m. sausio 17 d.

Atsisiųsti Privatumo politiką

Kiti svarbūs dokumentai:

Puslapio naudojimosi taisyklės

Savitarnos naudojimo sąlygos

Prašymų nagrinėjimo ir teisių įgyvendinimo tvarka